قوانین

◄ پذیرش عضویت و حضور در برنامه های این گروه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین گروه میباشد.

◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼ آﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎلی آن در ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﻟﺬت از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻛﻮﻫﻨﻮردی ام اس سنتر ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ.

◄ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ باید اطلاعیه مربوط به برنامه را که در سایت گروه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد، ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔنی و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

◄ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴمی ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

◄ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴتی در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷند، ﻧﺪارﻧﺪ.

◄ تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از سرپرست برنامه اند و نظرات آنها تنها می تواند جنبه مشورتی داشته یا به عنوان پیشنهاد ارائه گردد .

◄ در صورت ترک مسئولیت و یا اعلام ناتوانی بدلیل بیماری و یا آسیب سرپرست ، اعضا میتوانند با رای اکثریت ، جانشینی با همان اختیارات ذکر شده برگزینند.

◄ ﺑﺮای ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺨصی را ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐ دار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻴد.

◄ قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه صعود خود، مطلع سازید.(رضایت و اطلاع پدر،مادر،ولی یا قیم هر شخص جهت شرکت در برنامه ها الزامی است) شرکت افرادی که به سن قانونی نرسیده اند به تنهایی در برنامه ها فقط با کسب رضایت نامه کتبی امکان پذیر است.

◄ هر عضوی موظف است در حین و پیش از برنامه ، محدودیتها و مشکلات روحی و جسمی خود را به اطلاع سرپرست برساند.

◄ اعضا می توانند در هر زمان از ادامه فعالیت انصراف دهند اما تا اعلام پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست خواهند بود.

◄ اعضا موظفند تهدید ها و خطرات مسیر فعالیت و مشکلات روحی و جسمی همراهان خود را به صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند .

◄ اعضا در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتهایی که مرتبط با هدف برنامه نیست و ممکن است مشکلاتی برای گروه ایجاد نموده ویا موفقیت در برنامه را به تاخیر اندازد ندارند.

◄ وسایل عمومی گروه همانند چادر، زیرانداز و … به صورت امانت نزد شما سپرده شده است، لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

◄ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎسی،جناحی و توهین به ﻣﺬاهب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

◄ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼی دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و مجازی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه.

◄ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜلی و ﻣﺨﺪرات، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و هرگونه سلاح سرد یا گرم ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.

◄ از ﺷﻮخی ﻫﺎی بی ﻣﻮرد و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی محلی ها الزامی و نشانه بلوغ فکری است.

◄ در صورت ثبت نام در برنامه و عدم حضور (حتی با اطلاع قبلی) هیچ هزینه ای مسترد نمی‌شود.

◄ آخرین نفری که پس از مدت مقرر در محل حاضر گردد با نظر سرپرست برنامه بصورت گروهی یا فردی به خرید نوشیدنی یا بستنی برای بقیه افراد گروه محکوم خواهند گردید.

 1. بهناز گفت:

  با عرض سلام و درود

  من خودم این مشکل را ندارم و خواهرم چند ماهی است که متوجه این بیماری شده است و امروز من با سایت شما آشنا شدم و خیلی دوست دارم که خواهرم با گروه شما اشنا بشه و فعالیت داشته باشد یکی از مشکلات خواهر من دوری  از جمع است و  تفریحی ندارد از شما خواهش می کنم اگر می شود لطف کنید  شماره ای از خودتان برای من بفرستید که بتونم با شما تماس بگیرم

  تشکر از لطفتون

   

   

 2. lyle گفت:

  سلام خسته نباشید من ام اس ندارم ولی دوست دارم در گروههای  مثل این گروه عضو باشم ایا امکانش هست سوال دیگر من اینکه ایا گوههای مشابه مثل شما هست که بشه عضو شد لطفن ادرس و شماره یا وبسایت این گروهها رو در اختیارمن بگذارید ممنونم

   

   

  • hamid گفت:

   سلام
   ما محدودیتی برای عضویت نداریم و چند نفر هم در گروه عضو هستن که ام اس ندارن. پس میتونید عضو گروه بشید و در برنامه ها شرکت کنید .

   گروه های مشابه هم خیلی زیاد هستن واقعا نمیشه اسم برد . داخل گوگل سرچ کنید به اطلاعات زیادی میرسید .
   با آرزوی موفقیت

 3. andisheh گفت:

  سلام دوست عزیز من خیلی دوست دارم که تو گروه شما عضو باشم و به کوه بیام ولی توانایی اومدن تا قله رو ندارم در واقع طولانی ترین مسیری که تا به حال رفتم تا شیرپلا بوده  برنامه ی سبک نمیذارید که من هم بتونم بیام؟

  • hamid گفت:

   چینش برنامه ها به صورت ۶ ماهه انجام میشه و از سبک به سنگین
   ولی اگر به تازگی تا شیرپلا رفته باشید ، توانایی شرکت در برنامه آتی گروه یعنی صعود به قله سی چال رو دارید

 4. ج کامران گفت:

  حمید جان برنامه هاتون احتمالإ همه اطراف تهرانه یا اگه کوههای شهرستان دیگه هم باشه ممکنه برنامه ریزیش کنیم مثلا قله دنا یا خومی؟

  • hamid گفت:

   خیر کامران عزیز، برنامه خارج از تهران هم داریم . با توجه به شرایط و برنامه ریزی ها عازم سایر شهرها هم میشیم . مثلا ۲ سال پیش گروه یه صعود به دنا که فرمودی داشته

 5. حدیث گفت:

  میشه همراه هم با خودمون بیاریم…کن اولین باریه که میخوام تو این گردهمایی که از طریق سایت شرکت کنم…هیجان دارم خیلی

  • حمید گفت:

   سلام
   فکر کنم منظورتون حضور همراه در برنامه آتی گروه یعنی نارنجی پوشان در چیتگر هست . اگر بدین صورته ، بله، همراهتون هم میتونن در برنامه ثبت نام کنن و حضور داشتن باشن

 6. حدیث گفت:

  بله منظورم برنامه چیتگر بود..ممنون

 7. بهروز جوهری گفت:

  سلام

  اگر امکان داره شماره شما رو برای گرفتن اطلاعات مراسم و گرد همائی ها بتونم باهاتون در تماس باشم،

  لطفا شماره رو به ایمیلم بفرستیید

  سپاسگذارم

  جوهری
   

 8. سهیلا گفت:

  درود فراوان بر شما دوستان گرامی

  و سپاس از برنامه های خوبتون

  نخستین باره که می خوام در اینگونه برنامه ها شرکت کنم (به امید خدا)

  لازمه شماره تلفن سرپرست گروه رو هم داشته باشم؟

 9. حسین گفت:

  سلام من یه ماهه متوجه بیماریم شدم و دپرس هستم و خوب با توجه به شرایطم میخواستم عضو گروهتون بشم اگه میشه یه شماره به من بدین باهاتون در ارتباط باشم

  و دوم اینکه من سربازم تا عید و خوب شاید در برنامه های امسال نتونم شرکت کنم ..اینکه موردی نداره؟

  • hamid گفت:

   سلام حسین جان
   انشالا به زودی دپرسیت برطرف میشه و از زندگیت لذت میبری
   شماره ۰۹۳۶۵۲۳۶۶۰۰ روز های فرد از ساعت ۱۸ الی ۲۰ راه ارتباطی مستقیم هست که میتونید تماس بگیرید.
   مورد آخر رو هم درست متوجه نشدم ولی هر موقع تمایل داشته باشید میتونید در برنامه ها (با توجه به سطح برنامه) شرکت کنید.
    

 10. میلاد گفت:

   

  سلام

   

  من تابحال داخل یه همچین گروه هایی نرفتم ولی خیلی دوست دارم برم و مسیری که همیشه رفتم پلنگ چال (درکه)بوده،برا عضویت در این گروه ام اس سنتر چیکار باید کرد؟راستی من نزدیک دو سال مبتلا به این بیماری شدم!

  • حمید گفت:

   سلام میلاد عزیز
   برنامه آتی گروه که فردا برگزار میشه،‌ صعود به قله دارآباد هست. در صورت تمایل به حضور لطفا با شماره ۰۹۳۶۵۲۳۶۶۰۰ تماس بگیرید.
   در غیر اینصورت تا زمان اعلام برنامه های شش ماه اول ۹۵ منتظر بمانید .
   در برنامه های سطح ۱ و ۲ و با هماهنگی سطح ۳ میتونید شرکت کنید. بعد از شرکت در دو برنامه میتوانید با تحویل مدارک عضو گروه شوید و انشالا در برنامه ها شرکت کنید

    

   موفق باشید

 11. ابوالفضل گفت:

  با سلام و تشکر

  این گروه جهت حمایت عزیزان ام اسی هست یا اینکه برای این عزیزان؟ 

  به عبارت دیگه میخواستم بدونم چند درصد از اعضای این گروه ام اس دارند؟

   ممنون میشم اگر پاسخ

  • hamid گفت:

   سلام
   در بخش درباره گروه (منو بالای سایت) درج شده :

   ""گروه کوهنوردى "ام اس سنتر" در آبان ماه سال ١٣٩٠، با پیشنهاد چند نفر از بیماران ام اس عضو "وبسایت تخصصى ام اس سنتر" و علاقه مند به ورزش کوهنوردى شکل گرفت.
   در ۶ آبان ١٣٩٠ اولین برنامه خود را اجرا کرد. در ابتدا، اعضاى گروه تنها بیماران ام اس بودند؛ اما رفته رفته سایر علاقه مندان به کوهنوردى و حامیان بیماران ام اس نیز به گروه اضافه شدند.""

    

   تعداد افرادی که مبتلا به ام اس هستن در برنامه های مختلف متفاوته و نمیشه درصد دقیق گفت

 12. پرستو گفت:

  سلام 

  من چهر سال ام اس دارم چطور عضو گروه شما بشم

  شاغل هم هستم 

  خیلی احتیاج به این برنامه دارم

  • hamid گفت:

   سلام

   برای عضویت در گروه میبایست در ۲ برنامه با سطح ۱ یا ۲ یا (با هماهنگی سرپرست) ۳ ، به عنوان مهمان شرکت کنید

   بعد از اون میتونید با تحویل مدارک عضو گروه بشید

 13. محمد پیرانی گفت:

  سلام

  این قانون آخری خیلی جالب و باحاله

  ممنونم

 14. بهدیس گفت:

  ببخشید چند درصد اعضای این گروه  این بیماری رو دارن ؟

   

 15. محمد نفر گفت:

  سلام و سال نو بر همه دوستان و اعضاء محترم گروه و بر تمام کوهنوردان کشورم‌ مبارک باد. ان شاءالله در سلامتی کامل و در امور زندگی و ورزش به خصوص کوهنوردی موفق باشید.

  برای شرکت در برنامه ها شرایط سنی هم وجود دارد؟

  آخه من سنم ۵۳ هست

 16. فرناز گفت:

  سلام،  من از طریق سایت و آنلاین موفق به پرداخت هزینه بیمه نشدم، فعلا امکان مراجعه حضوری به آدرس داده شده هم ندارم، برای اولین جلسه که بصورت مهمان با گروه همراه هستیم بیمه الزامی است؟ لطفا سریعتر بمن پاسخ بدید، امکانش نیست یک شماره تلفن برای پاسخگویی به سوال ها هرروزه در اختیار افراد تازه وارد که احتیاج به راهنمایی دارند قرار بدید؟ من از دیروز به چند آدرس ایمیل زدم و در تلگرام ادمین پیام گذاشتم، هنوز جواب این سوال رو نگرفتم، نگرانم برنامه ۲۷ مهر را از دست بدهم و در برنامه های بعدی بعلت بالا رفتن درجه سختی نتونم شرکت کنم و عضو بشم

  • حمید گفت:

   سلام
   داشتن بیمه ورزشی در تمام برنامه ها الزامی هست و متاسفانه بدون بیمه نمیتونیم پذیرای حضورتون باشیم
   بیمه ورزشی رو هم فدراسیون پزشکی ورزشی صادر میکنه و آدرس و لینک داده شده هم برای فدراسیون هست و اگر ایراد داره، کاری از دست ما ساخته نیست

 17. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 18. […] اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار نمایید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 19. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 20. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 21. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 22. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 23. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

 24. […] با اکانت تلگرام @mshiking_admin ارتباط برقرار کنید. حتما قوانین و مقررات گروه را مطالعه و بعد از قبول آن در برنامه شرکت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*